Privacyverklaring2020-07-15T08:56:11+00:00

Privacyverklaring Duijndam Uitzendgroep

1. Algemeen
Duijndam Uitzendgroep is actief op het gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling en verwerkt in dat kader persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, alsmede met welk doelen en op basis van welke gronden wij dat doen. Daarnaast is uiteengezet hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, of wij deze gegevens met derden delen, hoe uw gegevens zijn beveiligd en hoe u contact met ons kan opnemen.

Wanneer u als kandidaat, werknemer, of opdrachtgever persoonsgegevens aan ons verstrekt, zullen wij deze informatie opslaan en verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring, tenzij anders aangegeven. Wij zullen uw gegevens daarbij steeds verwerken met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke
Duijndam Uitzendgroep is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en is gevestigd aan de Kerklaan 51 te (2291 CE) Wateringen.

3. Bezoek website
U kunt onze website bezoeken zonder dat er persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Zoals ook veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde technische informatie over de gebruikers van de website, zogenaamde cookies, zoals het IP-adres van uw computer en de datum en tijd van uw bezoek in een niet tot de persoon herleidbare vorm. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het goed laten functioneren en het beheer van de website. Wij maken momenteel geen gebruik van cookies en vergelijkbare technieken waarvoor uw toestemming is vereist. Wel maken wij gebruik van Google Analytics-cookies. Hiervoor hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. We hebben gegevens delen uitgezet, anonimiseren uw IP-adres en hebben Google geen toestemming gegeven om uw gegevens met anderen te delen. Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten, al dan niet in combinatie met Google Analytics.

Onze website kan verwijzingen en/of hyperlinks naar een of meerdere websites van derden bevatten. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op die websites. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze derden te lezen, zodat u ook weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

4. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze diensten, zoals: uitzenden en detacheren, werving en selectie, jobcoaching, HR consulting, ziekteverzuimbeleid, outplacement, payrolling en salarisadministratie.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens:

 • om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
 • om u te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in);
 • om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk of een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks (al dan niet door inschakeling van derden) etc;
 • om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • om onze re-integratieverplichtingen na te komen en om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen;
 • voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • om subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen;
 • als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van een of meer van de volgende gronden:

 • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
 • Noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen
 • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
 • Uw toestemming (indien vereist)

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Daarnaast bent u niet verplicht persoonsgegevens met ons te delen. Dit kan er evenwel in resulteren dat wij u minder goed van dienst kunnen zijn.


5. Welke gegevens verzamelen wij van u?
U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Van kandidaten en werknemers worden meer specifiek de volgende persoonsgegevens, voor zover relevant en noodzakelijk, verwerkt: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), werkervaring, kledingmaten t.b.v. bedrijfskleding, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) arbeidsovereenkomst, (kopie) verblijfsvergunning, (kopie) VAR, uw lengte en eventuele allergieën en/of hoogtevrees.

Van opdrachtgevers en zakelijke relaties worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), e-mailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan (potentiële) opdrachtgevers en relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Dit doen wij indien dit voor de uitvoering van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden noodzakelijk is. Daarnaast kunnen wij uw gegevens verstrekken aan derden, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of verplicht, dan wel indien wij daartoe toestemming van u hebben gekregen.

6. Bijzondere persoonsgegevens
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens als dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, of voor zover dit anderszins bij of krachtens de wet is toegelaten. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ worden bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

7. Hoe lang worden gegevens bewaard?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving. Op gezette tijden wordt gecontroleerd of het nog nodig is om de persoonsgegevens te bewaren.

8. Beveiliging en geheimhouding
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij nemen dan ook passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden, die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken, dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt. Deze maatregelen omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen valt onder meer te denken aan fysieke en wachtwoordbeveiliging. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de toegang tot gekwalificeerd personeel met een geheimhoudingsplicht. De genomen maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun handelen en dienen er zelf zorg voor te dragen dat zij voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens door ingeschakelde derden. Indien een derde partij wordt ingeschakeld om persoonsgegevens te verwerken, zorgen wij er wel altijd voor dat er een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de AVG is gesloten met de betreffende partij. Wij geven een derde partij nooit toestemming om uw gegevens met anderen te delen.

In voorkomende gevallen gebeurt doorgifte van de persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie slechts indien die landen conform de relevante wetgeving een passend beschermingsniveau bieden voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld het US/EU Privacy Shield, indien de doorgifte noodzakelijk is en indien een van de in deze overeenkomst genoemde gronden daarvoor de mogelijkheid biedt.

9. Inzage, correctie of verwijdering
U heeft het recht om de gegevens die wij van u hebben zowel in het personeels- als verzuimdossier, in te zien en u kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die u ons verstrekt heeft, te corrigeren, te herzien of volledig te verwijderen en/of af te schermen. Indien een verwerking is gebaseerd op uw toestemming, dan bent u gerechtigd deze toestemming te allen tijde weer in te trekken (zonder terugwerkende kracht). Daarnaast bent u gerechtigd gegevensexport op te vragen van uw persoonsgegevens, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (mits gemotiveerd), een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken (eveneens gemotiveerd) en een klacht in te dienen bij een relevante privacytoezichthouder (in Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens). Indien u dit wenst, stuur dan een email naar privacy@duijndamuitzendgroep.nl of stuur een brief naar Duijndam Uitzendgroep, Kerklaan 51, 2291 CE te Wateringen. Wij zullen u binnen 1 maand nader berichten omtrent uw verzoek.

10. Vragen, opmerkingen en klachten
Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot deze privacyverklaring of de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u deze per email kenbaar maken via:  privacy@duijndamuitzendgroep.nl. U kunt ook een brief sturen naar Duijndam Uitzendgroep, Kerklaan 51, 2291 CE te Wateringen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

11. Wijzigingen privacyverklaring
Wij kunnen dit privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wij raden u aan het privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele beleid ter zake van persoonsgegevens. Indien u deze website blijft gebruiken, houdt dat in dat u deze wijzigingen heeft aanvaard.

Wateringen, 27 juni 2018