Oświadczenie o ochronie prywatności2020-07-15T08:59:52+00:00

Oświadczenie o ochronie prywatności Duijndam Uitzendgroep

1. Informacje ogólne
Przedsiębiorstwo Duijndam Uitzendgroep jest aktywne w sektorze pracy i pośrednictwa pracy i w tym kontekście przetwarza dane osobowe. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jakie dane osobowe gromadzimy i wykorzystujemy oraz w jakim celu i na jakiej podstawie działamy. Ponadto objaśniamy, jak długo przechowujemy dane osobowe, czy udostępniamy je stronom trzecim, w jaki sposób je zabezpieczamy oraz w jaki sposób można się z nami skontaktować.

Gdy osoba zainteresowana przekazuje nam dane osobowe jako kandydat, pracownik lub zleceniodawca, zachowujemy te dane i przetwarzamy je zgodnie z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności, chyba że wskazano inaczej. Przetwarzamy dane z uwzględnieniem przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) i innych obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Podmiot odpowiedzialny
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest Duijndam Uitzendgroep z siedzibą pod adresem Kerklaan 51, (2291 CE) Wateringen.

3. Odwiedziny na stronie internetowej
Naszą stronę internetową można odwiedzać bez podawania danych osobowych.

Podobnie jak wiele innych stron internetowych, ta strona automatycznie gromadzi określone informacje techniczne o użytkownikach strony, tzw. pliki cookie zawierające adres IP komputera użytkownika, datę i godzinę odwiedzin w postaci uniemożliwiającej identyfikację osoby. Pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania strony internetowej i zarządzania nią. Obecnie nie korzystamy z plików cookie i podobnych technologii wymagających zgody użytkownika. Korzystamy natomiast z plików cookie od Google Analytics. W tym celu zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie danych osobowych. Wyłączyliśmy udostępnianie danych, anonimizujemy adresy IP użytkowników i nie udzieliliśmy Google zgody na udostępnianie danych użytkowników stronom trzecim. Nie korzystamy z innych usług oferowanych przez Google, również w połączeniu z Google Analytics.

Nasze strony internetowe mogą zawierać odniesienia i linki do jednej lub wielu stron internetowych stron trzecich. Przepisy tego oświadczenia o ochronie prywatności nie mają zastosowania do tych stron. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron trzecich, aby poznać ich sposób postępowania z danymi osobowymi.

4. Dlaczego gromadzimy dane osobowe?
Gromadzimy i przetwarzamy dane celem świadczenia naszych usług, takich jak: delegowanie i udostępnianie, pozyskiwanie i selekcja, coaching zawodowy, doradztwo personalne, polityka absencji chorobowej, outplacement, payrolling i administracja wynagrodzeń.

Szczegółowe cele przetwarzania przez nas danych osobowych:

 • przedstawianie ofert, dostarczanie informacji na temat naszych usług i innych działań oraz dopasowanie ich do życzeń i wymagań dotyczących jakości;
 • wysyłanie ofert handlowych, biuletynów informacyjnych, powiadamiania o interesujących ofertach promocyjnych, tylko w przypadku uprzedniej rejestracji w tym celu (opt-in);
 • ocena przydatności i dostępności osoby zainteresowanej w związku z pośrednictwem pracy stałej lub tymczasowej bądź zlecenia, w ramach której wykorzystane mogą zostać wyniki testów, badań (również prowadzonych przez strony trzecie) itp.;
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji pracowniczych lub pośrednictwa i prowadzenie administracji w tym zakresie;
 • wypełnianie zobowiązań dotyczących reintegracji i pomoc w znalezieniu zatrudnienia osobom odsuniętym od rynku pracy;
 • uzgodnienie zlecenia u zleceniodawcy w umowie zawieranej ze zleceniodawcą oraz utrzymanie i wykonanie tej umowy;
 • wspieranie rozwoju osobistego i zatrudnialności poprzez kursy, szkolenia i testy;
 • realizacja celów administracyjnych, w tym dotyczących informacji administracyjnych, przeprowadzania kontroli wewnętrznych, zapewniania bezpieczeństwa działania, przeprowadzania audytów i kontroli księgowych;
 • realizacja celów związanych z jakością, np. certyfikacji;
 • wnioskowanie o dotacje, ulgi dotyczące składek itp.;
 • w przypadku zawarcia relacji pracowniczej lub pośrednictwa: wykonanie przepisów ustawodawczych i wykonawczych, w tym m.in. dotyczących identyfikacji, prawa pracy, przepisów podatkowych i dotyczących zabezpieczenia społecznego, zwalczania oszustw oraz krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących sankcji.

Podstawy przetwarzania przez nas danych osobowych:

 • dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy;
 • dane osobowe są niezbędne do realizacji uzasadnionych interesów;
 • dane osobowe są niezbędne do wykonania zobowiązania prawnego;
 • zgoda osoby zainteresowanej (jeśli wymagana).

Nie korzystamy ze zautomatyzowanego procesu decyzyjnego ani profilowania. Udostępnianie nam danych osobowych nie jest obowiązkowe. Nieudostępnienie danych może jednak ograniczyć możliwości świadczenia przez nas usług.

5. Jakie dane osobowe gromadzimy?
Osoba zainteresowana jest odpowiedzialna za dokładność i adekwatność informacji, które udostępnia.

Tam, gdzie to konieczne, przetwarzane są następujące dane kandydatów i pracowników: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, obywatelstwo, data i miejsce urodzenia, płeć, stan cywilny, CV, doświadczenie zawodowe, rozmiary odzieży w związku z odzieżą roboczą, numer rachunku bankowego, numer polisy lub klienta u ubezpieczyciela zdrowotnego, dane dotyczące kształcenia i szkoleń, (kopie) świadectw, referencje, (kopia) zdjęcia identyfikacyjnego, (kopia) dowodu osobistego, numer BSN, (kopia) zezwolenia na pracę, (kopia) umowy o pracę, (kopia) zezwolenia na pobyt, (kopia) zaświadczenia podatkowego VAR, wzrost, ewentualne alergie i lęk wysokości.

Przetwarzane są następujące dane zleceniodawców i partnerów biznesowych: nazwa, adres siedziby, adres e-mail, dane niezbędne do utrzymania relacji, dane dotyczące funkcji i kontaktowe.

Możemy przekazywać dane osobowe (potencjalnym) zleceniodawcom i partnerom, dostawcom (np. placówkom szkoleniowym), organom inspekcji, instytucjom rządowym, podwykonawcom i firmom lub osobom angażowanym przez nas do wykonywania określonych zadań (w tym podmiotom przetwarzającym). Postępujemy w ten sposób, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Ponadto możemy przekazywać dane osobowe stronom trzecim, jeśli zobowiązują lub uprawniają nas do tego obowiązujące przepisy lub regulacje, nakaz sądowy bądź wyrok, bądź jeżeli uzyskamy zgodę osoby zainteresowanej.

6. Wrażliwe dane osobowe
Przetwarzamy wrażliwe dane osobowe wyłącznie, jeśli jest to niezbędne do wykonania naszych zobowiązań prawnych, jeśli udzielono nam wyraźnej zgody, bądź gdy jest to dozwolone w inny sposób na mocy prawa. Do wrażliwych danych osobowych należą dane dotyczące rasy, wyznania lub światopoglądu, przekonań politycznych, stanu zdrowia, życia seksualnego, przynależności do związku zawodowego, danych z rejestru karnego lub danych dotyczących bezprawnych lub szkodliwych zachowań.

7. Jak długo przechowujemy dane?
Przechowujemy dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane te są gromadzone i stosujemy się w tym względzie do obowiązujących przepisów. Okresowo sprawdzamy, czy konieczne jest dalsze przechowywanie danych osobowych.

8. Bezpieczeństwo i poufność
Odpowiednia ochrona danych osobowych jest dla nas ważna. W związku z tym podejmujemy odpowiednie środki ostrożności, aby chronić dane osobowe przed utratą lub wszelkimi formami przetwarzania niezgodnymi z prawem i również od stron trzecich, które na nasze zlecenie obsługują lub przetwarzają dane osobowe, wymagamy tego samego, niezależnie od tego, czy przetwarzanie odbywa się w Holandii lub w innym kraju. Środki te obejmują środki techniczne i organizacyjne. W przypadku środków technicznych chodzi m.in. o zabezpieczenia fizyczne i ochronę haseł. W przypadku środków organizacyjnych chodzi np. o ograniczanie dostępu wyłącznie do wykwalifikowanego personelu objętego obowiązkiem zachowania poufności. Środki te zapewniają poziom bezpieczeństwa stosowny do zagrożeń związanych z przetwarzaniem i charakterem danych podlegających ochronie.

Strony trzecie, którym udostępniamy dane osobowe, ponoszą odpowiedzialność za swoje działania i powinny samodzielnie zadbać o spełnienie obowiązujących przepisów i regulacji. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez angażowane strony trzecie. Jeśli osoba trzecia zostanie włączona do przetwarzania danych osobowych, zawsze zawieramy z nią umowę o przetwarzanie danych, o której mowa w RODO. Nigdy nie udzielamy stronom trzecim zgody na udostępnianie danych osobowych innym stronom.

W stosownych przypadkach dane osobowe przekazywane są do krajów spoza Unii Europejskiej, pod warunkiem że kraje te zgodnie z obowiązującym prawodawstwem zapewniają odpowiedni poziom ochrony dla przetwarzania danych osobowych, np. USA / UE Privacy Shield, oraz jeżeli przekazanie danych jest konieczne i uzasadnione przez jedną z podstaw wymienionych w tym porozumieniu.

9. Wgląd, korekta i usuwanie
Osoba zainteresowana ma prawo do wglądu do przechowywanych przez nas jej danych zarówno w aktach osobowych, jak i dotyczących nieobecności oraz do zażądania ich korekty, przeglądu bądź całkowitego usunięcia lub blokady. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda osoby zainteresowanej, osoba ta ma prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie (bez mocy wstecznej). Osoba zainteresowana ma również prawo zażądać eksportu danych osobowych, wnieść (uzasadnioną) skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zażądać ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych (z przedstawieniem uzasadnienia) i wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych (w Holandii jest to Urząd Ochrony Danych, Autoriteit Persoonsgegevens). W takim przypadku należy wysłać wiadomość e-mail pod adres privacy@duijndamuitzendgroep.nl lub pismo pod adres Duijndam Uitzendgroep, Kerklaan 51, 2291 CE Wateringen. Odpowiedzi na wniosek udzielamy w terminie 1 miesiąca.

10. Pytania, uwagi i skargi
Pytania, uwagi lub skargi dotyczące oświadczenia o ochronie prywatności bądź sposobu przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres e-mail: privacy@duijndamuitzendgroep.nl. Można również wysłać pismo pod adres Duijndam Uitzendgroep, Kerklaan 51, 2291 CE Wateringen. Dokładamy starań, by odpowiedzieć na pytanie, uwagę lub skargę w terminie czterech tygodni.

11. Zmiany oświadczenia o ochronie prywatności
Od czasu do czasu możemy zmieniać oświadczenie o ochronie prywatności, zamieszczając jego zmienioną treść na stronie internetowej. Zalecamy regularne zapoznawanie się z treścią oświadczenia o ochronie prywatności, aby być na bieżąco z aktualną polityką dotyczącą danych osobowych. Korzystanie z tej strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją tych zmian.

Wateringen, 27 czerwca 2018 r.